Information

Shanti/Ashtangi is a song interpreted by Madonna, released on the album Ray Of Light in 1998.

Shanti/Ashtangi lyrics

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Follow Madonna on Facebook!

Follow Madonna on Facebook!