Shanti/Ashtangi letra

Madonna


  • Views 193
  • Now 1
  • Released
  • Author Madonna, William Orbit

Shanti/Ashtangi lyrics

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

letra de Shanti/Ashtangi

Shanti/Ashtangi songtekst

Shanti/Ashtangi testo

Shanti/Ashtangi paroles

Info

Shanti/Ashtangi is a song interpreted by Madonna